1. General Promises To Believers - விசுவாசிகளுக்கு பொதுவான வாக்குறுதிகள்

 2. Temporal Blessings In General - பொதுவாக தற்காலிக ஆசீர்வாதம்

 3. Food And Raiment - உணவு மற்றும் உடை

 4. Long Life And Health - நீண்ட ஆயுளும் ஆரோக்கியமும்

 5. Safety Under The Divine Protection - தெய்வீக பாதுகாப்பின் கீழ் பாதுகாப்பு

 6. Promises Of Peace - அமைதி வாக்குறுதிகள்

 7. Direction - திசையில்

 8. Honor - மரியாதை

 9. Success And Prosperity - வெற்றி மற்றும் செழிப்பு

 10. Plenty And Riches - ஏராளமான மற்றும் செல்வங்கள்

 11. Children - குழந்தைகள்

 12. A Blessing Upon All The Believer Has - விசுவாசி அனைவருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம்

 13. A Blessing Upon The Children Of Believers - விசுவாசிகளின் குழந்தைகள் மீது ஒரு ஆசீர்வாதம்

 14. A Blessing Upon The Families Of The Good - நல்ல குடும்பங்களின் மீது ஒரு ஆசீர்வாதம்

 15. Preservation From Trouble - சிக்கலில் இருந்து பாதுகாத்தல்

 16. Deliverance From Trouble - சிக்கலில் இருந்து விடுவித்தல்

 17. Support In Trouble - சிக்கலில் ஆதரவு

 18. Deliverance From Sickness - நோயிலிருந்து விடுபடுவது

 19. Support In Sickness - வியாதியில் ஆதரவு

 20. Support In Old Age - முதுமையில் ஆதரவு

 21. Deliverance From Famine And Want - பஞ்சத்திலிருந்து விடுபடுவது மற்றும் விரும்புவது

 22. Deliverance From War - போரிலிருந்து விடுவித்தல்

 23. Deliverance From Enemies - எதிரிகளிடமிருந்து விடுவித்தல்

 24. Deliverance From Oppression And Injustice - அடக்குமுறை மற்றும் அநீதியிலிருந்து விடுவித்தல்

 25. Slander - அவதூறு

 26. Reproach - நிந்தை

 27. From Witchcraft - மாந்திரீகத்திலிருந்து

 28. Promises To The Stranger And The Exile - அந்நியன் மற்றும் நாடுகடத்தலுக்கு வாக்குறுதிகள்

 29. The Poor And Helpless - ஏழை மற்றும் உதவியற்ற

 30. The Fatherless And Widow - தந்தையற்ற மற்றும் விதவை

 31. The Childless - குழந்தை இல்லாதவர்

 32. The Prisoner And Captive - கைதி மற்றும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்

 33. Deliverance From Death - மரணத்திலிருந்து விடுதலை

 34. Promises Of Spiritual Blessings In This Life - இந்த வாழ்க்கையில் ஆன்மீக ஆசீர்வாதங்களின் வாக்குறுதிகள்

 35. Justification - நியாயப்படுத்துதல்

 36. Forgiveness Of Sins - பாவ மன்னிப்பு

 37. Forgiveness Of The Most Heinous Sins - மிகவும் கொடூரமான பாவங்களின் மன்னிப்பு

 38. Forgiveness Of All Sins - எல்லா பாவங்களுக்கும் மன்னிப்பு

 39. Backsliding - பின்சாய்வு

 40. Forgiveness Through Christ - கிறிஸ்துவின் மூலம் மன்னிப்பு

 41. Reconciliation - நல்லிணக்கம்

 42. Adoption - தத்தெடுப்பு

 43. Union And Communion With The Church - திருச்சபையுடன் ஒன்றியம் மற்றும் ஒற்றுமை

 44. Hearing Prayer - ஜெபத்தைக் கேட்பது

 45. Sanctifying Grace In General - பொதுவாக அருளை பரிசுத்தப்படுத்துதல்

 46. Converting Grace - மாற்றும் கிருபை

 47. The Grace Of Repentance - மனந்திரும்புதலின் அருள்

 48. The Grace Of Faith - விசுவாசத்தின் அருள்

 49. Grace To Fear God - கடவுளுக்கு அஞ்சுவதற்கு அருள்

 50. Knowledge - அறிவு

 51. Wisdom - ஞானம்

 52. Divine Teaching - தெய்வீக போதனை

 53. Divine Guidance - தெய்வீக வழிகாட்டல்

 54. Ability For Good Discourse - நல்ல சொற்பொழிவுக்கான திறன்

 55. The Means Of Grace - கிருபையின் அர்த்தங்கள்

 56. A Blessing Upon Ordinances - கட்டளைகளின் மீது ஒரு ஆசீர்வாதம்

 57. Mortify Sin - பாவத்தை மார்டிஃபை

 58. Against Temptation - சோதனையை எதிர்த்து

 59. From The Enticement Of Sinners - பாவிகளின் மயக்கத்திலிருந்து

 60. Victory Over The World - உலகம் முழுவதும் வெற்றி

 61. Victory Over The Devil - பிசாசின் மீது வெற்றி

 62. Strength, Courage, And Resolution - வலிமை, தைரியம் மற்றும் தீர்மானம்

 63. Fruitfulness - பலன்

 64. In Old Age - முதுமையில்

 65. Increase In Grace - அருளில் அதிகரிப்பு

 66. The Grace Of Meekness - சாந்தத்தின் அருள்

 67. Grace To Persevere - விடாமுயற்சியுடன் கருணை

 68. Sanctified Afflictions - புனிதப்படுத்தப்பட்ட துன்பங்கள்

 69. Grace To The Children Of Israel - இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அருள்

 70. As Our God - எங்கள் கடவுளாக

 71. Our Portion - எங்கள் பகுதி

 72. Our Glory - எங்கள் மகிமை

 73. His Presence With Us - எங்களுடன் அவரது இருப்பு

 74. His Love - அவருடைய காதல்

 75. His Mercy - அவரது கருணை

 76. His Help - அவரது உதவி

 77. His Care - அவரது பராமரிப்பு

 78. His Covenant With His People - அவருடைய மக்களுடனான உடன்படிக்கை

 79. God Will Not Forsake Them - கடவுள் அவர்களை கைவிட மாட்டார்

 80. An Interest In Christ - கிறிஸ்துவில் ஒரு ஆர்வம்

 81. All Grace From Christ - கிறிஸ்துவிடமிருந்து எல்லா அருளும்

 82. Redemption By Christ - கிறிஸ்துவின் மீட்பு

 83. Life From Him - அவரிடமிருந்து வாழ்க்கை

 84. His Intercession - அவரது பரிந்துரை

 85. His Care Of His Church - அவரது தேவாலயத்தின் பராமரிப்பு

 86. His Presence With His People - அவரது மக்களுடன் அவரது இருப்பு

 87. Promises Of The Spirit - ஆவியின் வாக்குறுதிகள்

 88. His Teaching - அவரது கற்பித்தல்

 89. Help In Prayer - ஜெபத்தில் உதவி

 90. Witness Our Adoption - எங்கள் தத்தெடுப்புக்கு சாட்சி

 91. Seal Our Redemption - எங்கள் மீட்பிற்கு முத்திரையிடவும்

 92. Be Our Comforter - எங்கள் ஆறுதலாளராக இருங்கள்

 93. The Joys Of The Holy Ghost - பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷங்கள்

 94. The Ministry Of Angels - தேவதூதர்கள் அமைச்சகம்

 95. That We Shall Be Kings And Priests Unto God - நாம் கடவுளுக்கு ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் இருப்போம்

 96. Peace Of Conscience - மனசாட்சியின் அமைதி

 97. Comfort - ஆறுதல்

 98. Hope - நம்பிக்கை

 99. Delight And Joy In God - கடவுளில் மகிழ்ச்சி மற்றும் மகிழ்ச்சி

 100. Support In Death - மரணத்தில் ஆதரவு

 101. Deliverance From Hell - நரகத்திலிருந்து விடுவித்தல்

 102. Happiness Immediately After Death - இறந்த உடனேயே மகிழ்ச்சி

 103. A Glorious Resurrection - ஒரு புகழ்பெற்ற உயிர்த்தெழுதல்

 104. Everlasting Happiness In Heaven - பரலோகத்தில் நித்திய மகிழ்ச்சி

 105. Freedom From All Sorrow In Heaven - பரலோகத்தில் உள்ள அனைத்து துக்கங்களிலிருந்தும் சுதந்திரம்

 106. Joy In Heaven - பரலோகத்தில் மகிழ்ச்சி

 107. Glory In Heaven - பரலோகத்தில் மகிமை

 108. The Kingdom Of Heaven - பரலோக இராச்சியம்

 109. The Heavenly Inheritance - பரலோக மரபு

 110. Enjoyment Of God - கடவுளின் இன்பம்

 111. Eternal Life - நித்திய வாழ்க்கை

 112. Faith In Christ - கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை

 113. Confessing Christ - கிறிஸ்துவை ஒப்புக்கொள்வது

 114. Repentance - மனந்திரும்புதல்

 115. Them That Mourn For The Wickedness Of The Land - தேசத்தின் துன்மார்க்கத்திற்காக அவர்கள் துக்கப்படுகிறார்கள்

 116. Repenting In Affliction - துன்பத்தில் மனந்திரும்புதல்

 117. Confession Of Sin - பாவத்தின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்

 118. Obedience - கீழ்ப்படிதல்

 119. Obeying Christ - கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிதல்

 120. Sincerity And Uprightness - நேர்மை மற்றும் நேர்மையானது

 121. Love Of God - கடவுளின் அன்பு

 122. Love Of Christ - கிறிஸ்துவின் அன்பு

 123. Trusting And Patiently Waiting On God - கடவுளை நம்பி பொறுமையாக காத்திருத்தல்

 124. Fear Of God - கடவுளுக்கு பயம்

 125. Honoring God - கடவுளை மதித்தல்

 126. Prayer - ஜெபம்

 127. Seeking God - கடவுளைத் தேடுவது

 128. Secret Prayer - ரகசிய ஜெபம்

 129. Praising God - கடவுளைப் புகழ்வது

 130. Desires Of Grace - அருளின் ஆசைகள்

 131. The Wise - அறிவாளி

 132. Love And Study Of Wisdom - ஞானத்தின் அன்பு மற்றும் ஆய்வு

 133. Knowledge Of God And Christ - கடவுள் மற்றும் கிறிஸ்துவின் அறிவு

 134. Learning Of Christ - கிறிஸ்துவின் கற்றல்

 135. Hearing And Reading The Word - வார்த்தையைக் கேட்பதும் படிப்பதும்

 136. Loving The Word - வார்த்தையை நேசித்தல்

 137. Trembling At The Word - வார்த்தையில் நடுங்குகிறது

 138. Meditation - தியானம்

 139. Fasting - உண்ணாவிரதம்

 140. Fasting In Secret - இரகசியமாக உண்ணாவிரதம்

 141. Baptism - ஞானஸ்நானம்

 142. The Lord'S Supper - லார்ட்ஸ் சப்பர்

 143. Good Discourse - நல்ல சொற்பொழிவு

 144. The Government Of The Tongue - நாவின் அரசு

 145. Watchfulness - விழிப்புணர்வு

 146. Keeping Good Company - நல்ல நிறுவனத்தை வைத்திருத்தல்

 147. Avoiding Evil Company - தீய நிறுவனத்தைத் தவிர்ப்பது

 148. Performing Oaths - சத்தியப்பிரமாணம் செய்தல்

 149. Keeping Of The Sabbath - சப்பாத்தை வைத்திருத்தல்

 150. Obedience To Parents - பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிதல்

 151. Good Education - நல்ல கல்வி

 152. Correction Of Children - குழந்தைகளின் திருத்தம்

 153. A Good Wife - ஒரு நல்ல மனைவி

 154. Faithful Servants - விசுவாசமான ஊழியர்கள்

 155. Good Kings And Magistrates - நல்ல கிங்ஸ் மற்றும் மாஜிஸ்திரேட்

 156. Obedient Subjects - கீழ்ப்படிதல் பாடங்கள்

 157. Faithful Ministers - விசுவாசமுள்ள அமைச்சர்கள்

 158. Them That Receive And Hearken To Ministers - அமைச்சர்களைப் பெறும் மற்றும் கேட்கும்

 159. Love And Unity - அன்பும் ஒற்றுமையும்

 160. The Peacemakers - அமைதி தயாரிப்பாளர்கள்

 161. The Charitable, The Merciful, And The Liberal To God'S Ministers - கடவுளின் ஊழியர்களுக்கு தர்மம், இரக்கமுள்ளவர் மற்றும் தாராளவாதி

 162. Alms In Secret - இரகசியத்தில் பிச்சை

 163. The Merciful - கருணையுள்ளவர்

 164. The Giving And Receiving Of Reproofs - கண்டனங்களை வழங்குதல் மற்றும் பெறுதல்

 165. Forgiving Injuries - மன்னிக்கும் காயங்கள்

 166. Chastity And Purity - கற்பு மற்றும் தூய்மை

 167. Diligence - விடாமுயற்சி

 168. Improving Our Talents - எங்கள் திறமைகளை மேம்படுத்துதல்

 169. Moderation In Sleep - தூக்கத்தில் மிதமான தன்மை

 170. The Just And Honest - நியாயமான மற்றும் நேர்மையான

 171. Truth - உண்மை

 172. Candor - கேண்டர்

 173. Contentment - மனநிறைவு

 174. Mortification Of Sin - பாவத்தின் மரணதண்டனை

 175. The Meek - சாந்தகுணம்

 176. The Humble - தாழ்மையானவர்

 177. The Contrite And Mourners - கான்ட்ரைட் மற்றும் துக்கம் கொண்டவர்கள்

 178. Them That Are Excommunicated Unjustly - அநியாயமாக வெளியேற்றப்பட்டவை

 179. Patience And Submission - பொறுமை மற்றும் சமர்ப்பிப்பு

 180. Perseverance - விடாமுயற்சி

 181. Him That Overcomes - அவரை வெல்லும்

 182. Promises Of The Growth And Glory Of The Church - திருச்சபையின் வளர்ச்சி மற்றும் மகிமை பற்றிய வாக்குறுதிகள்

 183. Glory Of The Church - திருச்சபையின் மகிமை

 184. Increase Of Light And Knowledge, And Of The Means Of Grace - ஒளி மற்றும் அறிவின் அதிகரிப்பு, மற்றும் கிருபையின் வழிமுறைகள்

 185. Increase Of Purity, Holiness, And Righteousness - தூய்மை, புனிதத்தன்மை, நீதியின் அதிகரிப்பு

 186. Peace, Love And Unity - அமைதி, அன்பு மற்றும் ஒற்றுமை

 187. Submission And Destruction Of The Enemies Of The Church - திருச்சபையின் எதிரிகளின் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் அழிவு

 188. The Destruction Of Antichrist, Babylon, Etc. - ஆண்டிகிறிஸ்ட், பாபிலோன், முதலியன அழிவு.

 189. Favor And Submission Of Kings To The Kingdom Of Christ - கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு ராஜாக்களுக்கு ஆதரவும் சமர்ப்பிப்பும்

 190. The Security, Tranquility, And Prosperity Of The Church - திருச்சபையின் பாதுகாப்பு, அமைதி மற்றும் செழிப்பு

 191. The Perpetual Continuance Of The Church - திருச்சபையின் நிரந்தர தொடர்ச்சி

 192. The Conversion And Restoration Of The Jews - யூதர்களின் மாற்றம் மற்றும் மறுசீரமைப்பு

 193. Promises Of Christ'S Second Coming -- That Christ Will Come Again - கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையின் வாக்குறுதிகள் - கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார் என்று

 194. That God Will Perform All His Promises - கடவுள் தனது வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவார்