Index
Full Screen ?
 

दानियल 3:28

नेपाली » नेपाली बाइबल » दानियल » दानियल 3 » दानियल 3:28

दानियल 3:28
त्यस पछि नबूकदनेस्सरले भने, “शद्रक, मेशक र अबेद्नगोका परमेश्वर धन्य होऊन जसले उहाँ माथि विश्वास गर्ने र राजाको हुकुमलाई आफ्नै परमेश्वर बाहेक हामी अरू देवताको सेवा गर्ने छैनौं भनी आफूलाई आगोमा फ्याँकिदिने आफ्ना यी दासहरूलाई बचाउन आफ्नो स्वर्ग दूतहरू पठाउँनु भयो।

Then
Nebuchadnezzar
עָנֵ֨הʿānēah-NAY
spake,
נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜רnĕbûkadneṣṣarneh-voo-hahd-neh-TSAHR
and
said,
וְאָמַ֗רwĕʾāmarveh-ah-MAHR
Blessed
בְּרִ֤יךְbĕrîkbeh-REEK
God
the
be
אֱלָהֲהוֹן֙ʾĕlāhăhônay-la-huh-HONE
of
דִּֽיdee
Shadrach,
שַׁדְרַ֤ךְšadrakshahd-RAHK
Meshach,
מֵישַׁךְ֙mêšakmay-shahk
Abed-nego,
and
וַעֲבֵ֣דwaʿăbēdva-uh-VADE
who
נְג֔וֹnĕgôneh-ɡOH
hath
sent
דִּֽיdee
his
angel,
שְׁלַ֤חšĕlaḥsheh-LAHK
delivered
and
מַלְאֲכֵהּ֙malʾăkēhmahl-uh-HAY
his
servants
וְשֵׁיזִ֣בwĕšêzibveh-shay-ZEEV
that
לְעַבְד֔וֹהִיlĕʿabdôhîleh-av-DOH-hee
trusted
דִּ֥יdee
him,
in
הִתְרְחִ֖צוּhitrĕḥiṣûheet-reh-HEE-tsoo
and
have
changed
עֲל֑וֹהִיʿălôhîuh-LOH-hee
the
king's
וּמִלַּ֤תûmillatoo-mee-LAHT
word,
מַלְכָּא֙malkāʾmahl-KA
and
yielded
שַׁנִּ֔יוšannîwsha-NEEOO
their
bodies,
וִיהַ֣בוּwîhabûvee-HA-voo
that
גֶשְׁמְיה֗וֹןgešmĕyhônɡesh-meh-HONE
not
might
they
דִּ֠יdee
serve
לָֽאlāʾla
nor
יִפְלְח֤וּןyiplĕḥûnyeef-leh-HOON
worship
וְלָֽאwĕlāʾveh-LA
any
יִסְגְּדוּן֙yisgĕdûnyees-ɡeh-DOON
god,
לְכָלlĕkālleh-HAHL
except
אֱלָ֔הּʾĕlāhay-LA
their
own
God.
לָהֵ֖ןlāhēnla-HANE
לֵאלָֽהֲהֽוֹן׃lēʾlāhăhônlay-LA-huh-HONE

Chords Index for Keyboard Guitar