Index
Full Screen ?
 

Psalm 137:8 in Kannada

Kannada » Kannada Bible » Psalm » Psalm 137 » Psalm 137:8 in Kannada

Psalm 137:8
ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕಿರುವ ಬಾಬೆಲಿನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.

O
daughter
בַּתbatbaht
of
Babylon,
בָּבֶ֗לbābelba-VEL
destroyed;
be
to
art
who
הַשְּׁד֫וּדָ֥הhaššĕdûdâha-sheh-DOO-DA
happy
אַשְׁרֵ֥יʾašrêash-RAY
rewardeth
that
be,
he
shall
שֶׁיְשַׁלֶּםšêšallemshay-sha-LEM
thee
as
לָ֑ךְlāklahk

אֶתʾetet
thou
hast
served
גְּ֝מוּלֵ֗ךְgĕmûlēkɡEH-moo-LAKE
us.
שֶׁגָּמַ֥לְתְּšeggāmalĕtsheh-ɡa-MA-let
לָֽנוּ׃lānûla-NOO

Chords Index for Keyboard Guitar