கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன்

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே

அபிஷேக நாதரே

உயரமும் உன்னதமுமானsong

எலியாவின் நாட்களில்-ELIYAAVIN

காரியம் மாறுதலாய் முடியும்

தாயும் ஆனவர் என் தந்தையும் ஆனவர்SONG

உன்னதர் நீரே மாட்சிமை

நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர்

உம்மை ஆராதிக்கிறோம்

உன்னதர் நீரே மாட்சிமை நிறந்தவரே

உனக்காகவே நான் காத்திருக்கிறேன்

நான் என் நேசருடையவன் என் நேசர் என்னுடையவர்

இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே

உயரமும் உன்னதமுமான

வாக்குப் பண்ணினவர் மாறிடார்

எல்லாவற்றிலும் மேலானவர்

எழுப்புதலே எங்கள் வாஞ்சை

நானே உன்னை சுகமாக்கும் பரிகாரியான தெய்வம்

உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு

உந்தன் மஹா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே

தூய ஆவியானவரே

பிசாசானவன் தோற்றுப்போனவன்

துதிகளால் அவரை உயர உயர்த்துவேன்

யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய்

உந்தன் சமுகம் எனக்கானந்தமே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

உம் நாமம் தேனிலும் மதுரமையா

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம்