Index
Full Screen ?
 

യേഹേസ്കേൽ 22:20

മലയാളം » മലയാളം ബൈബിള്‍ » യേഹേസ്കേൽ » യേഹേസ്കേൽ 22 » യേഹേസ്കേൽ 22:20

യേഹേസ്കേൽ 22:20
വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരിമ്പും കറുത്തീയവും വെളുത്തീയവും ഉലയുടെ നടുവിൽ ഇട്ടു ഊതി ഉരുക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ കോപത്തിലും എന്റെ ക്രോധത്തിലും നിങ്ങളെയും കൂട്ടിയുരുക്കും.

As
they
gather
קְבֻ֣צַתqĕbuṣatkeh-VOO-tsaht
silver,
כֶּ֡סֶףkesepKEH-sef
and
brass,
וּ֠נְחֹשֶׁתûnĕḥōšetOO-neh-hoh-shet
iron,
and
וּבַרְזֶ֨לûbarzeloo-vahr-ZEL
and
lead,
וְעוֹפֶ֤רֶתwĕʿôperetveh-oh-FEH-ret
and
tin,
וּבְדִיל֙ûbĕdîloo-veh-DEEL
into
אֶלʾelel
the
midst
תּ֣וֹךְtôktoke
of
the
furnace,
כּ֔וּרkûrkoor
blow
to
לָפַֽחַתlāpaḥatla-FA-haht
the
fire
עָלָ֥יוʿālāywah-LAV
upon
אֵ֖שׁʾēšaysh
melt
to
it,
לְהַנְתִּ֑יךְlĕhantîkleh-hahn-TEEK
it;
so
כֵּ֤ןkēnkane
will
I
gather
אֶקְבֹּץ֙ʾeqbōṣek-BOHTS
anger
mine
in
you
בְּאַפִּ֣יbĕʾappîbeh-ah-PEE
fury,
my
in
and
וּבַחֲמָתִ֔יûbaḥămātîoo-va-huh-ma-TEE
leave
will
I
and
וְהִנַּחְתִּ֥יwĕhinnaḥtîveh-hee-nahk-TEE
you
there,
and
melt
וְהִתַּכְתִּ֖יwĕhittaktîveh-hee-tahk-TEE
you.
אֶתְכֶֽם׃ʾetkemet-HEM

Chords Index for Keyboard Guitar